Privacy policy

The lower case

License to Construct BVBA neemt uw rechten bij gegevensbescherming ernstig.

Dit Privacy beleid vormt de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

Door gebruik te maken van ons website en/of onze diensten aanvaardt en accepteert u de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELENDIRECT IDENTIFICEERBARE GEGEVENS
License to Construct BVBA verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door o.a.:• Het invullen van formulieren op onze website;

• Communicatie via telefoon, e-mail of enig ander kanaal;
• Het invullen van een online contactformulier;

Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren (niet-limitatief): naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, geslacht, e-mail, telefoonnummer en financiële gegevens.

INDIRECT IDENTIFICEERBARE GEGEVENS
Bij uw bezoek aan onze website kunnen wij op geautomatiseerde wijze volgende gegevens van u verzamelen:

• Technische gegevens, zoals o.m. IP-adres, type browser en versie, het besturingssysteem en platform;
• De identificatie van uw toestel;
• Gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina’s, methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten;
• Telefoonnummers die gebruikt worden om met onze medewerkers te bellen.

License to Construct verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zoals van kracht en van toepassing en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen, zijnde:

• De Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
• De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving in België

2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor o.a. het volgende: het naleven van wettelijke verplichtingen, om u de gegevens (en diensten) te verstrekken waar u om verzoekt, om u te informeren na een verzoek van u daartoe.

3. TOEPASSELIJKE RECHTSGROND
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens op basis van volgende rechtsgronden (niet-limitatief):

• Uw toestemming;
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk:
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder de vrijheid van informatie.

4. MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
License to Construct BVBA deelt, voor zover noodzakelijk, uw gegevens cfr. de bepalingen van art. 2 en 3 met:

• juridisch verbonden vennootschappen;
• onze zakelijke partners (zoals bijvoorbeeld Win AM);
• overheidsdiensten (incl. diensten van justitie en politie);
• banken en verzekeraars;• onze professionele adviseurs;
• onze leveranciers van IT-gerelateerde diensten;
• onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
• onze dienstverleners op het vlak van analitics en zoekmotoren, die instaan voor het verbeteren en optimaliseren van onze website.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

5. UW RECHTEN
Conform de Wetgeving inzake Gegevensbescherming kan u uw persoonsgegevens die wij verwerken inkijken, en indien nodig, laten verbeteren of wissen.

Een verzoek hiertoe dient gericht te worden aan het info@licensetoconstruct.com met kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit. Zo helpt u ons voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig om de voornoemde doelen te bereiken.

7. UPDATE
License to Construct BVBA kan dit Privacy beleid te allen tijde aanpassen om bijvoorbeeld te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

8. CONTACTGEGEVENS
Vragen, opmerkingen en/of verzoeken omtrent dit Privacy beleid kunnen gericht worden aan info@licensetoconstruct.com

Get in touch

Are you considering selling your property?

We operate discreetly and do not act as a broker. We map out the ideal path to make each acquisition a success for both parties.

Telephone:
+32 123-456-789